A)        ALGEMENE (LEVERINGS)VOORWAARDEN

Afdeling I: Algemene bepalingen

Artikel 1: Definities

In dit hele document worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Aanbieding: alle aanbiedingen, offertes, in welke vorm dan ook, van Liefs aan de Wederpartij;

Dienst: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook, zoals dienstverlening (opdracht), aanneming van werk, bruikleen, detachering) die liefs voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht, al dan niet in samenhang met (op)levering van Producten;

Gebrek: iedere afwijking van de Producten, Diensten of het Gehuurde van de specificaties en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of het Gehuurde of iedere anderszins niet correct uitgevoerde Dienst;

Gehuurde: het Product dat door Liefs aan de Wederpartij wordt verhuurd;

Medewerker: bijvoorbeeld een consulent, programmeur, projectmanager, engineer, installateur of technicus in dienst van Liefs;

Onderhoud: preventief of correctief onderhoud aan een of meer (specifieke) Producten;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Liefs en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst, inzake verkoop, verhuur of het verrichten van een Dienst (zoals, maar niet uitsluitend installatie, onderhoud en reparatie, de detachering van
Medewerkers);

Liefs: een productgroep  waaronder alle producten vallen waarbij drukwerk gecombineerd wordt met digitale schermen (zoals de videobrochures- en boxen) alsmede alle aanverwante werkzaamheden en producten.

Prijs: alle vergoedingen voor een prestatie verricht door Liefs ongeacht de aard daarvan;

Product: de audiovisuele apparatuur inclusief accessoires, conform de overeengekomen specificaties;

Voorwaarden: deze algemene verkoop-, leverings- en huurvoorwaarden;

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Liefs een Overeenkomst aangaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen in afdeling I van deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Liefs. Bepalingen in afdeling II van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Liefs betreffende de verkoop en levering van Producten. Bepalingen in afdeling III van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Liefs betreffende de verhuur van Producten. Bepalingen in afdeling IV van deze Voorwaarden zijn specifiek van toepassing op Aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende het verrichten van Diensten door
Liefs. Een en ander voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 Eventuele voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing.

2.3 Voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst strijdig zou zijn met enige bepaling uit de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

2.4 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in deze Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen intact. Tussen partijen zal voorts geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is genoemd of anderszins naar haar aard onherroepelijk is.

3.2 Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand op het moment dat de schriftelijk aanvaarding van de Aanbieding door de Wederpartij Liefs heeft bereikt of Liefs met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

3.3 Liefs heeft te allen tijde het recht haar Aanbieding binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de Wederpartij te herroepen.

3.4 Indien de aanvaarding door de Wederpartij afwijkt van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot stand voor het gedeelte dat de Aanbieding en de aanvaarding overeenstemmen, tenzij Liefs anders aangeeft.

3.5 Indien de Wederpartij aan Liefs een aanbod doet, komt de Overeenkomst tot stand indien Liefs het aanbod schriftelijk of mondeling aanvaardt, dan wel uitvoering aan de Overeenkomst geeft.

3.6 De in de Aanbieding getoonde modellen, demo’s, afbeeldingen, tarieven, getallen, maten, specificaties, gewichten of omschrijvingen zijn niet bindend. De Wederpartij kan daaraan geen rechten ontlenen.

3.7 De standaard prijslijsten van Liefs hebben een specifieke geldigheid die altijd vermeld staat op de prijslijst.

Artikel 4: Prijzen

4.1 De Prijs in de Aanbieding is in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, leges, belastingen tenzij Liefs uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.

4.2 Liefs mag verhogingen van de Prijs en (meer)kosten, die ontstaan door op verzoek van de Wederpartij verrichte aanvullingen, aanpassingen of wijzigingen van de Overeenkomst, doorberekenen aan de Wederpartij.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Liefs niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven Prijs.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Liefs het recht werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Liefs

Artikel 6: Verplichtingen Wederpartij

6.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is de Wederpartij in ieder geval verplicht tot hetgeen in dit artikel is bepaald.

6.2 De Wederpartij is verplicht om Liefs te informeren over de feiten en omstandigheden en bedoelingen die van belang zijn om de Wederpartij te kunnen adviseren en/of te instrueren.

6.3 De Wederpartij is verplicht om de gegevens, informatie en goedkeuringen, vergunningen, beschikkingen etc. aan Liefs te verstrekken, waarvan Liefs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

6.4 Indien de Wederpartij aan Liefs data en/of andere gegevens ter beschikking stelt ter uitvoering van de Overeenkomst, is de Wederpartij gehouden zelf een back-up van die gegevens onder zich te houden ter voorkoming van schade als gevolg van verlies van deze gegevens bij de uitvoering van de Overeenkomst. Indien schade ontstaat, wordt de Wederpartij geacht deze verplichting te hebben geschonden en is Liefs niet aansprakelijk.

6.5 Indien de Wederpartij aan Liefs informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert zij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 7: Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 De opgegeven (op)levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertraging in de (op)levering dient Liefs schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Liefs een redelijke termijn van minimaal vier (4) weken te worden gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

7.2 De uitvoering van de Overeenkomst vangt pas aan nadat de Wederpartij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk gegevens, goedkeuringen, vergunningen etc. aan Liefs ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In deze Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: elke omstandigheid buiten toedoen van Liefs ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, invoer-, uitvoer- en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de benodigde productie- en/of transportmiddelen, computer- en stroomstoringen, virussen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand.

8.2 Indien een overmachtsituatie zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel zich voordoet, is Liefs gerechtigd om de (op)levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer voortduurt dan acht (8) weken na het tijdstip waarop de (op)levering was beoogd, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Liefs schadeplichtig is jegens de Wederpartij. Indien de nakoming door Liefs als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen eveneens gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Liefs schadeplichtig is jegens de Wederpartij.

8.3 In het geval van ontbinding op grond van het in dit artikel 8 bepaalde, is Liefs gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 9: Betaling, rente, kosten en boetes

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van (voorschot)facturen binnen de overeengekomen termijn op een door Liefs aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd te worden voldaan. Indien partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De Wederpartij komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.

9.2 Indien de Wederpartij meent dat facturen onjuist zijn, dient zij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Liefs aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Wederpartij de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

9.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.

9.4 Alle gerechtelijke kosten die Liefs moet maken om haar vordering op de
Wederpartij te incasseren, komen voor rekening van de Wederpartij.

9.5 Daar waar in deze Voorwaarden -of anderszins in een Aanbieding en/of Overeenkomsten beding is opgenomen op grond waarvan de Wederpartij een boete aan Liefs is verschuldigd, treedt deze boete uitdrukkelijk niet in de plaats van de aanvullende en/of vervangende schadevergoeding die de Wederpartij aan Liefs is verschuldigd op grond van de wet (als bedoeld in artikel 6:92 lid 2 BW).

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Liefs is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door Liefs, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Liefs of van tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden van Liefs.

10.2 Liefs is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan haar toe te rekenen omstandigheid. Liefs is nimmer aansprakelijk voor:

indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade;
tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van
opzet of grove schuld van deze hulppersonen;
afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of
gebruik door de Wederpartij of een derde;
schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies door Liefs.
10.3 Indien Liefs geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van Liefs in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door Liefs geleverde Producten c.q. ter beschikking gestelde Gehuurde c.q. van de door Liefs uitgevoerde Diensten ten aanzien waarvan Liefs schadeplichtig is. Nimmer is Liefs aansprakelijk voor een bedrag hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd uit hoofde van de door Liefs afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek van de Wederpartij zal Liefs een verzekeringsbewijs aan de Wederpartij overhandigen.

10.4 De Wederpartij vrijwaart Liefs volledig voor aanspraken van derden indien en voor zover deze aanspraken verband houden met de tussen Liefs en de Wederpartij aangegane Overeenkomst. De vrijwaring omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Liefs

Artikel 11: Annulering

11.1 Indien de Wederpartij een Overeenkomst wenst te annuleren en Liefs hiermee akkoord gaat, brengt Liefs een contractuele boete als annuleringskosten in rekening. Tot 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst bedraagt de boete 50% van de Prijs. Vanaf 3 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst wordt de volledige Prijs in rekening worden gebracht.

11.2 Annulering geschiedt bij aangetekend schrijven.

Artikel 12: Ontbinding, opschorting en beëindiging

12.1 In de navolgende gevallen wordt de vorderingen van Liefs onmiddellijk opeisbaar:

a. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd of een verzoek tot surseance van betaling wordt ingediend;
b. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
c. ten laste van de Wederpartij wordt beslag gelegd;
d. de Wederpartij overlijdt;
e. de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van haar bedrijf; of
f. de Wederpartij in verzuim is ter zake de nakoming van een met Liefs gesloten Overeenkomst; en heeft Liefs de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat de Wederpartij zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld of de Overeenkomst te ontbinden waarbij de Wederpartij aansprakelijk is voor alle door Liefs geleden en te lijden schade.

12.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is Liefs gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij op verzoek en tot genoegen van Liefs zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Liefs -onverminderd het recht volledige vergoeding van schade- het recht de Overeenkomst te ontbinden.

12.3 Na het sluiten van de Overeenkomst is Liefs bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien zij gegronde redenen heeft om te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In dit geval is ontbinding/ opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

12.4 Voorts is Liefs bevoegd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud / pandrecht / retentierecht

13.1 Alle door Liefs geleverde Producten blijven eigendom van Liefs totdat de Wederpartij de Prijs alsmede enige andere vordering van Liefs, als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan.

13.2 De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Liefs aan haar ter inzage te geven. De Wederpartij is verplicht om alle aanspraken van de op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Liefs aan Liefs te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW.

13.3 De Wederpartij is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan te merken als het eigendom van Liefs.

13.4 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Liefs zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 Voor het geval dat Liefs haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Liefs of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Liefs zich bevinden en die Producten mede terug te nemen, op straffe van verbeurte aan Liefs van een boete van 20% van de nieuwwaarde van de Producten per dag.

13.7 De Wederpartij is voorts verplicht op eerste verzoek ten behoeve van Liefs een pandrecht te vestigen als bedoeld in artikel 3:239 BW en de daarin voorgeschreven wijze op de uit de verkoop van de door Liefs geleverde Producten c.q. uit de door Liefs verrichte Diensten voortvloeiende vorderingen op derden.

13.8 Indien de Wederpartij de Prijs of enige andere vordering van Liefs niet geheel of gedeeltelijk voldoet, kan Liefs het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de Wederpartij waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en welke Liefs in het kader van de Overeenkomst feitelijk onder zich heeft.

Artikel 14: Geheimhouding

14.1 De Wederpartij en haar personeel zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende de Producten, het Gehuurde en/of Diensten en het bedrijf van Liefs in de breedste zin van het woord, die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, dit met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door Liefs uitgevoerde werkzaamheden. De Wederpartij staat in voor de voldoening door haar personeel van deze geheimhoudingsverplichting.

14.2 Indien de Wederpartij de verplichting als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Liefs een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000,00 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Liefs op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1 Liefs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Liefs toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.

15.2 Alle door Liefs verkochte en/of verhuurde Producten, verstrekte ontwerpen, schetsen, tekeningen, bestanden, software, audiovisuele opname, onderdelen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Liefs worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte Producten c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 16: Vertalingen

16.1 Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze Voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op de rechtsverhouding tussen Liefs en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2 De Nederlandse rechter heeft exclusieve jurisdictie. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Afdeling II: Verkoop en levering van Producten

Artikel 18: Producteigenschappen en garantie

18.1 De door Liefs verkochte en geleverde Producten beschikken over die specificaties en technische eisen die door de fabrikant van het Product zijn gesteld en zijn vrij van Gebreken.

18.2 In geval een Product een Gebrek vertoont, is Liefs nimmer tot meer gehouden dan volgt uit de door de fabrikant gegeven garantie ten aanzien van het Product.

18.3 Zolang de Wederpartij niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit Overeenkomst voldoet, kan zij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

18.4 Liefs (een specifiek product van Liefs) worden geproduceerd middels meerdere vormen van drukwerktechnieken. Hierdoor kan kleurverschil ontstaan tussen de ene levering en de andere levering. Dit kan niet als Gebrek beschouwt worden, de daadwerkelijke kleuren van drukwerk kunnen altijd afwijken ten opzichte van eerdere leveringen of digitale bestanden.

Artikel 19: Levering, risico-overgang en emballage

19.1 Levering van Producten geschiedt af magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

19.2 Indien Liefs de Producten bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij Liefs laatst bekende door de Wederpartij opgegeven afleveradres.

19.3 Indien Liefs voor levering/verzending van de Producten zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Liefs brengt steeds alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten, rembourskosten, afzonderlijk bij de Wederpartij in rekening.

19.4 De Wederpartij dient de Producten direct na het gereedkomen, of aflevertermijn af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen.

19.5 Indien de Producten na het gereedkomen of na het verstrijken van de aflevertermijn niet zijn afgenomen, worden de Producten (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van de Wederpartij door Liefs opgeslagen. Bij niet tijdige afname verbeurt de Wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de Prijs en is Liefs gerechtigd na een periode van drie (3) dagen na het verstrijken van de aflevertermijn de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de Liefs op schadevergoeding en onverminderd het recht van Liefs om tot verkoop of verhuur van de Producten aan derden over te gaan. De schade die Liefs bij doorverkoop of verhuur lijdt, zoals omzetverlies, bedraagt tenminste de totale Prijs.

19.6 Indien de Wederpartij weigert de Producten in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Liefs inclusief kosten van transport en opslag, op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

19.7 Ingeval van export naar het buitenland dient betaling voorafgaand aan de levering door Liefs te zijn ontvangen.

19.8 De Wederpartij garandeert dat indien voor de export van de Producten naar het land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen, bij gebreke waarvan de Wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

19.9 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat op de Wederpartij over op het moment waarop deze Producten aan de Wederpartij juridisch en/of feitelijk zijn geleverd en daarmee in de macht van de Wederpartij of van een door Wederpartij aan te wijzen derde zijn gebracht c.q. op het moment dat de Producten gereed liggen voor levering, één en ander nadat de Wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 20: Klachtplicht

20.1 De Wederpartij is verplicht om alle geleverde Producten terstond na levering te inspecteren op zichtbare Gebreken. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur na op- of aflevering schriftelijk te worden gemeld.

20.2 Onzichtbare Gebreken dient de Wederpartij binnen veertien (14) dagen nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Liefs te melden.

20.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat Liefs in staat is adequaat te reageren.

20.4 Na het verloop van de in artikel 20.1 en 20.2 vermelde termijnen kan de Wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het geleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

20.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleidinggeven tot enige klacht:

afwijkingen in kleur, specificatie, geluidsterkte, gewicht en maat van minder dan 10%;
de in de Aanbieding, op de internetsite of in de prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.
20.6 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals maar niet uitsluitend de plicht tot afname en betaling van het Product.

20.7 Beschadigingen aan de verpakking c.q. Product dienen bij aflevering op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en binnen 24 uur schriftelijk aan Liefs te worden gemeld.

20.8 Indien een klacht door Liefs gegrond worden bevonden, zal Liefs (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van het Product of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van het gebrekkige Product.

Artikel 21: Aansprakelijkheid

21.1 De aansprakelijkheid van Liefs jegens de Wederpartij voor de levering van Producten is beperkt tot hetgeen in artikel 10 van deze Voorwaarden is bepaald. In aanvulling op hetgeen in dat artikel is bepaald, geldt ten aanzien van de levering van Producten dat Liefs nimmer aansprakelijk is voor:

schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen of materialen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de Overeenkomst;
schade ten gevolge van onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik of het niet naleven van de gebruiksaanwijzing van de geleverde Producten door de Wederpartij of een derde.
21.2 De Wederpartij vrijwaart Liefs in ieder geval voor Producten die op basis van specificaties van de Wederpartij zijn geproduceerd.

21.3 Indien een derde de Wederpartij aansprakelijk stelt in verband met een van Liefs afkomstig Product, dient de Wederpartij Liefs daarvan op straffe van verval van recht, onverwijld, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen, in kennis te stellen.

Artikel 22: Annulering

22.1 In tegenstelling tot hetgeen is bepaald in artikel 11 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden geldt dat annulering door de Wederpartij van een met Liefs gesloten Overeenkomst met betrekking tot Producten die specifiek op bestelling van de Wederpartij en/of overeenkomstig specificaties van de Wederpartij zijn ingekocht en/of geproduceerd, al dan niet be- of verwerkt, niet kunnen worden geannuleerd. De Wederpartij is gehouden deze Producten af te nemen en de verkoopprijs aan Liefs te voldoen.

22.2 Indien een Product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de Wederpartij van Liefs uiterlijk een maand na de totstandkoming van de Overeenkomst dienaangaande hierover bericht. De Wederpartij kan in dat geval kosteloos de koop van het Product annuleren. Indien de Wederpartij reeds het Product aan Liefs heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de Wederpartij zorg gedragen of vindt verrekening plaats.

Afdeling III: Verhuur van Producten

Artikel 23: Aanvang huur

23.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode en doorgaans vastgelegd in een specifieke ‘Huurovereenkomst’ tussen Liefs en Wederpartij. De Huurovereenkomst en afspraken die daarin zijn vastgelegd zijn altijd leidend ten opzichte van bepalingen in deze Voorwaarden.

23.2 Liefs stelt het Gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de Wederpartij ter beschikking.

23.3 De Wederpartij dient het Gehuurde op de afgesproken afleverplaats af te halen, behoudens indien naast verhuur ook dienstverlening is overeengekomen.

23.4 Indien het Gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door de Wederpartij in ontvangst wordt genomen, is de Wederpartij niettemin de Prijs over de gehele huurperiode verschuldigd, terwijl het Gehuurde voor rekening en risico van de Wederpartij ter beschikking wordt gehouden. Indien de Wederpartij niet onverwijld na sommaties het Gehuurde in ontvangst neemt, is Liefs gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen Prijs onverkort verschuldigd blijft.

23.5 Wanneer het Gehuurde voor het einde van de overeengekomen huurperiode door de Wederpartij aan Liefs ter beschikking wordt gesteld, blijft de Prijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

Artikel 24: Gebruik

24.1 De Wederpartij is gehouden om het Gehuurde te gebruiken overeenkomstig het gebruik dat partijen zijn overeengekomen alsmede in overstemming met geldende regelgeving en daarmee geen inbreuk te maken op rechten van derden.

24.2 Gedurende de huurperiode is de Wederpartij gehouden het Gehuurde als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.

24.3 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens Liefs uitgevoerd. De Wederpartij mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Liefs eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.

24.4 Gedurende de huurperiode is Liefs te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het Gehuurde te controleren. De Wederpartij dient op eerste verzoek onverwijld toegang te verlenen tot de ruimte waar het Gehuurde zich bevindt.

24.5 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Liefs is de Wederpartij niet bevoegd het Gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig recht uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 25: Risico

25.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van het Gehuurde voor rekening van de Wederpartij, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of nalaten enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. De Wederpartij is verplicht alle schade aan het Gehuurde te vergoeden op basis van nieuwwaarde.

Artikel 26: Annulering

26.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in 11 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden, geldt voor het aangaan van de Overeenkomst specifiek met betrekking tot huur de volgende annuleringsregeling.

26.2 Annulering van de Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Bij annulering tot tien(10) dagen voor de aanvang van de huurperiode, is de Wederpartij 30% van de huurprijs aan Liefs verschuldigd. Bij annulering in de periode 10 werkdagen tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode is de Wederpartij 50% van de huurprijs aan Liefs verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode, is de Wederpartij de gehele huurprijs aan Liefs verschuldigd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 27: Klachtplicht

27.1 De Wederpartij is verplicht om het Gehuurde terstond na de terbeschikkingstelling door Liefs te inspecteren. Indien de Wederpartij hiervan geen gebruik maakt, wordt het Gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd. Zichtbare Gebreken dienen direct, althans in ieder geval binnen twee (2) uur na terbeschikkingstelling schriftelijk aan Liefs te worden gemeld.

27.2 Onzichtbare Gebreken aan het Gehuurde dient de Wederpartij binnen zes (6) uur nadat hij het Gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk aan Liefs te melden.

27.3 Klachten dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het Gebrek te bevatten, zodat Liefs in staat is adequaat te reageren.

27.4 Na het verloop van de in artikel 27.1 en 27.2 vermelde termijnen kan de Wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het Gehuurde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

27.5 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleidinggeven tot enige klacht:

afwijkingen in kleur, specificatie, geluidsterkte, gewicht en maat van minder dan 10%;
de in de Aanbieding, op de internetsite of in de prijslijst vermelde zet-, druk- of schrijffouten.
27.6 Een klacht laat de (overige) verplichtingen van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst onverlet, zoals de plicht tot afname en betaling van het Gehuurde.

27.7 Indien een klacht door Liefs gegrond wordt bevonden, zal Liefs (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van het Gehuurde of overgaan tot het vergoeden van de Prijs van het Gehuurde.

Artikel 28: Einde huur

28.1 Na afloop van de huurperiode is de Wederpartij verplicht het Gehuurde, almede alle daarbij behorende bescheiden en accessoires in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet ter beschikking te stellen aan Liefs, behoudens indien naast verhuur ook dienstverlening is overeengekomen.

28.2 Indien de Wederpartij nalaat om aan de verplichting uit lid 1 van dit artikel te voldoen, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade aan de zijde van Liefs.

Afdeling IV: Leveren van diensten

A) Algemene bepalingen

Artikel 29: Uitvoering, aanvang, uitstel

29.1 Liefs zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door Liefs verrichte Diensten richten zich uitdrukkelijk alleen tot de Wederpartij en niet tot bij de Wederpartij betrokken derden.

29.2 De Dienst wordt uitgevoerd zoals dit in de Aanbieding c.q. Overeenkomst is omschreven. Zij omvat zo nodig de instructie voor het bedienen van het Product. Liefs bepaalt de omvang en de tijdsduur van de instructie en is in dat verband niet aansprakelijk. Een vermeend gebrek in de instructie leidt niet tot aansprakelijkheid van Liefs.

29.3 De uitvoering van de Dienst geschiedt op basis van door of namens de Wederpartij verstrekte gegevens, berekeningen en stukken. De Wederpartij is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens, berekeningen en stukken. Liefs is niet aansprakelijk voor fouten in de naar aanleiding daarvan verstrekte adviezen.

29.4 Indien de Wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van de Dienst zelf uitvoert, is de Wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.

29.5 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig conform artikel 29.3 de gegevens, informatie en goedkeuringen aan Liefs verstrekt die de voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, of niet of niet tijdig voldoet aan hetgeen in het vorige lid van dit artikel is bepaald, heeft Liefs het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

29.6 Als aanvangsdatum van de uitvoering van de Dienst zal worden aangemerkt de datum die in de Overeenkomst is vastgesteld. Is tussen partijen geen aanvangsdatum vastgesteld dan geldt als datum van aanvang de dag waarop Liefs is aangevangen met haar werkzaamheden.

29.7 Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Liefs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

29.8 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden met betrekking tot het over de uitvoeringstijd bepaalde, wordt de uitvoeringstijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Liefs ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Wederpartij aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, overmacht, wijziging in de Overeenkomst.

29.9 In geval van vertraging/overschrijding van de uitvoeringstijd is Liefs nimmer schadeplichtig jegens de Wederpartij.

29.10 Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Dienst wordt vertraagd door factoren waarvoor de Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Liefs voortvloeiende schade en kosten door de Wederpartij te worden vergoed.

29.11 Behoudens grove schuld en/of opzet van tot de bedrijfsleiding van Liefs behorende leidinggevenden, geeft overschrijding van de uitvoeringstijd de Wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de uitvoeringstijd, door welke oorzaak ook, geeft de Wederpartij niet het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 30: Verplichtingen van de Wederpartij

30.1 In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 6 van de algemene bepalingen van deze Voorwaarden is de Wederpartij is gehouden de plaats waar de Dienst dient te worden uitgevoerd in zodanige staat te brengen en te houden dat de Dienst kan worden uitgevoerd, één en ander ter beoordeling van Liefs. In dat kader zorgt de Wederpartij er -voor eigen rekening en risico- voor dat Liefs, voor zover noodzakelijk, in ieder geval tijdig kan beschikken over:

schone en vrij toegankelijke ruimten waar de Dienst moet worden uitgevoerd;
voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
aansluitmogelijkheden voor apparatuur;
tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen.
30.2 De Wederpartij zorgt zelf voor:

het verwijderen van obstakels die de uitvoering van de Dienst beïnvloeden;
afdoende veiligheidsmaatregelen bij de uitvoering van de Dienst.
30.3 Indien en voor zover onder de Dienst werkzaamheden vallen die door omstandigheden, die niet aan Liefs zijn toe te rekenen, binnen het kader van de betreffende Dienst niet uitvoerbaar zijn, is de Wederpartij de volledige overeengekomen Prijs aan Liefs verschuldigd.

Artikel 31: Wijziging van de Overeenkomst, meer- en minderwerk

31.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, is Liefs gerechtigd eenzijdig de Overeenkomst te wijzigen. Liefs zal de Wederpartij daarvan zo veel mogelijk vooraf opgave doen.

31.2 Indien Liefs overeenkomstig het vorige lid de Overeenkomst aanpast, dan is zij gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Wederpartij bevoegde persoon en Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de aanpassing opgegeven prijs. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Liefs op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen, te annuleren of te ontbinden.

31.3 Liefs is, naast het bepaalde in lid 1 van dit artikel en naar eigen keuze van Liefs tevens gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien zou blijken dat het voor een behoorlijke uitvoering van Overeenkomst noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen. In dat geval is de Wederpartij gehouden de tot dat moment door Liefs verrichte werkzaamheden te vergoeden.

31.4 Indien Liefs voor een wijziging in de Overeenkomst nieuwe tekeningen, plannen, berekeningen etc. moet maken, zal Liefs de hieraan verbonden kosten bij de Wederpartij in rekening brengen.

Artikel 32: Oplevering, klachtplicht

32.1 De Wederpartij is gehouden de verrichte Dienst terstond na (op)levering te inspecteren. Binnen vijf (5) dagen na inspectie wordt door de Wederpartij aan Liefs schriftelijk medegedeeld of de verrichte Dienst Gebreken heeft of wordt goedgekeurd. Onthoudt de Wederpartij zijn goedkeuring, dan vermeldt hij de Gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt de Dienst goedgekeurd, dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan Liefs verzonden.

32.2 Wordt niet binnen vijf (5) dagen na de inspectie een schriftelijke mededeling gedaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan wordt de Dienst geacht te zijn goedgekeurd. De Dienst wordt voorts geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.

32.3 Kleine Gebreken die binnen een termijn van een (1) maand na de inspectie van de Dienst kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. Liefs zal de in dit lid genoemde Gebreken zo spoedig mogelijk herstellen.

B) Aanvullende bepalingen ten aanzien van specifieke Diensten

Artikel 33: Installatie

33.1 De installatiewerkzaamheden worden te allen tijde geoffreerd en in de Overeenkomst opgenomen op basis van voorcalculatie, tenzij Liefs schriftelijk anders meldt.

33.2 Onder installatiewerkzaamheden worden verstaan, alle activiteiten die door Medewerkers moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de Wederpartij om te bewerkstelligen dat Producten op deugdelijke en goede wijze conform de Overeenkomst worden geïnstalleerd. Hieronder vallen onder andere montage, testen, inregelen, tekenwerk en projectleiding.

33.3 Mocht blijken dat na het sluiten van de Overeenkomst er toch nog aanvullende voorzieningen nodig zijn om tot een deugdelijke installatie te komen, zal de Wederpartij haar medewerking verlenen om deze aanvullende voorzieningen te realiseren. Het aanbrengen van deze voorzieningen door Liefs kwalificeert als meerwerk voor de Wederpartij, welk meerwerk de Wederpartij op voorhand als zodanig aanvaardt.

Artikel 34: Onderhoud

34.1 Partijen kunnen ten behoeve van het Onderhoud een Service Level Agreement (hierna: “SLA”) sluiten. Doen partijen dit niet, dient de Wederpartij alle kosten ten behoeve van het Onderhoud aan Liefs te voldoen.

34.2 Een SLA wordt tenminste aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De Prijs van hiervan wordt vooraf in rekening gebracht.

34.3 Van Onderhoud is uitdrukkelijk het herstellen of reviseren van het Product uitgesloten, indien dat een gevolg is van:

ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het Product;
uitval van elektrische stroom, brand en diefstal, waterschade, stakingen of andere van buitenaf inwerkende oorzaken;
het niet zorgvuldig uitvoeren van de aan de Wederpartij verstrekte documentatie, dagelijks onderhoud, voor zover dit door de Wederpartij moet worden verricht of het niet tijdig signaleren door de Wederpartij van het niet naar behoren functioneren van het Product;
verandering in de locatie waar het Product oorspronkelijk is geplaatst, tenzij deze verplaatsing door Liefs of op aanwijzing van Liefs is geschied.
34.4 Reparaties naar aanleiding van Onderhoud vinden uitsluitend plaats op basis van nacalculatie.

34.5 Indien, nadat de reparatieopdracht is verstrekt, de feitelijke kosten de geschatte kosten excessief dreigen te overschrijden of wanneer de vermoedelijke kosten niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het Product, zal Liefs, alvorens de reparatie (verder) uit te voeren, overleg plegen met de Wederpartij. Indien de Wederpartij niet binnen twee (2) dagen na overleg heeft beslist of beschikbaar is, zal Liefs de reparatie niet verder uitvoeren. Indien uitvoering wordt gestaakt, is Liefs niet gehouden tot vergoeding van enige schade aan de Wederpartij. Reeds door Liefs uitgevoerde werkzaamheden worden bij staking van de uitvoering geheel bij de Wederpartij in rekening gebracht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

34.6 Gerepareerde Producten staan ter beschikking van de Wederpartij in het magazijn van Liefs, alwaar de Wederpartij zich bij het afhalen het gerepareerde Product dient te inspecteren. Op reparaties zijn geen verdere garantiebepalingen van toepassing, met uitzondering van de gebruikelijke garantie op toegevoegde nieuwe onderdelen, zover het geen elektronische onderdelen betreft.

34.7 Tenzij anders overeengekomen, kan de Wederpartij de SLA voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen.

34.8 De Wederpartij kan de SLA enkel tegen het einde van de looptijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien de SLA voor bepaalde tijd niet wordt opgezegd, wordt deze SLO telkens voor dezelfde periode automatisch verlengd.

34.9 Liefs is bevoegd de SLA tussentijds op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Liefs zal in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn.

34.10 Een SLA aangegaan voor onbepaalde tijd kan door partijen te allen tijde schriftelijk tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Artikel 35: Detachering van een Medewerker

35.1 De Prijs voor het inhuren van een Medewerker wordt op basis van nacalculatie tegen een vast uurtarief bij de Wederpartij in rekening gebracht.

35.2 Het is slechts mogelijk om een Medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de Medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is Liefs gerechtigd vier uur bij de Wederpartij in rekening te brengen.

35.3 De Medewerker zal de opdrachten van de Wederpartij naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van de Wederpartij uitvoeren.

35.4 De Medewerker zal de door de Wederpartij in redelijkheid gegeven opdracht en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

35.5 Indien over de uitvoering van de opdracht tussen de Wederpartij en Medewerker verschil van mening bestaat of de Medewerker zich ziek meldt, dan dient de Wederpartij dit direct aan Liefs te melden. Indien nodig zal Liefs voor een vervanger zorg dragen.

35.6 De Wederpartij mag de Medewerker op zijn beurt nimmer ter beschikking stellen aan derden. Dit verbod geldt eveneens voor een derde waarmee de Wederpartij in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van de Wederpartij.

35.7 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is de Wederpartij verplicht de veiligheid van de Medewerker te waarborgen en te voorkomen dat de Medewerker op enigerlei wijze schade lijdt. Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient de Wederpartij alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Medewerker, is de Wederpartij gehouden alle door de Medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de Medewerker overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.

35.8 Indien de Medewerker schade lijdt, doordat bij de uitvoering van de opdracht een aan de Medewerker toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is de Wederpartij gehouden de Medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de Medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

35.9 Aansprakelijkheid van  Liefs voor schade, veroorzaakt door de Medewerker aan de Wederpartij of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Liefs toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de Medewerker veroorzaakt, vrijwaart de Wederpartij Liefs voor die aansprakelijkheid.

35.10 De Wederpartij is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid en eventuele vrijwaringen van Liefs op grond van dit artikel. De Wederpartij is verplicht om de verzekeringspolis op eerste verzoek van Liefs aan haar ter beschikking te stellen.

35.11 Liefs is nimmer aansprakelijk uit hoofde van door de Medewerker aangegane of ontstane verbintenissen met de Wederpartij of derden. De Wederpartij vrijwaart Liefs voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Liefs als de werkgever van de Medewerker.

35.12 De Wederpartij is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Liefs een arbeidsverhouding met een Medewerker aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na afloop van de detachering.

35.13 Indien de Wederpartij, zonder instemming van Liefs, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met een Medewerker aangaat, is de Wederpartij een vergoeding van tenminste zesmaal het bruto maandsalaris van de Medewerker, op basis van een 40-urige werkweek, aan Liefs verschuldigd. Daarnaast is de Wederpartij verplicht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande Overeenkomst geheel na te komen.

Deze Voorwaarden zijn niet gedeponeerd.

B)        Veiligheids- en gebruiksvoorschrifteN, garantiebepalingen
EN AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. de Liefs

WAARSCHUWING: Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of ander letsel, of schade aan de Liefs of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder door voordat u de Liefs in gebruik neemt.

1. Gebruik
Ga zorgvuldig om met de Liefs.Het bevat gevoelige elektronische onderdelen die beschadigd kunnen raken wanneer het product valt, ruw wordt behandeld, verbrandt, wordt doorboord of bijvoorbeeld wordt ingedeukt. Indien het scherm onverhoopt is gebarsten, bestaat er kans op letsel en moet het apparaat niet worden gebruikt. Hetzelfde geldt wanneer een product is gevallen of anderszins een forse klap heeft ondervonden.

Liefs is uitsluitend aansprakelijk voor het functioneren van video’s die door Liefs zelf, of in opdracht van Liefs door derden, zijn geïnstalleerd. Voor het correct functioneren van video’s die door de afnemer of derden op de Liefs zijn geïnstalleerd is Liefs niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor (technische) aanpassingen door derden of onoordeelkundig gebruik. Tevens is Liefs niet verantwoordelijk voor de content die door derden op de kaart is aangebracht.

2. Gebruiks- en eigendomsrechten
Liefs garandeert afnemer het exclusieve gebruiksrecht van (video)content die in opdracht van afnemer door Liefs op de Liefs is aangebracht, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke aanlevering van deze (video)content door afnemer is deze verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van eventuele rechthebbenden op (delen van) deze content. Indien afnemer hierin nalatig is of genoemde toestemming niet krijgt, staat het Liefs vrij de uitvoering van de opdracht te staken dan wel de overeenkomst direct op te zeggen.    

Afnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van alle voorschriften die onder meer Stichting BUMA/STEMRA en Stichting SENA stellen ten aanzien van de vermenigvuldiging van geluids- en beelddragers alsmede hierop aangebrachte of aan te brengen content. 

Afnemer vrijwaart Liefs van iedere aansprakelijkheid wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

Liefs’s zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Om afdracht van thuiskopievergoedingen te voorkomen, wordt afnemer nadrukkelijk aangeraden de eenmaal op de Liefs aangebrachte content niet in een later stadium te vervangen door andere content. Afnemer ontslaat derhalve Liefs voor iedere aansprakelijkheid ten aanzien van (de eventuele afdracht van) thuiskopievergoedingen indien dit advies niet wordt opgevolgd.     

3. Openen of reparatie
Open de technische en elektronische onderdelen van de Liefs nooit zelf. Bij eigenhandig demonteren kan de Liefs beschadigd raken en kunt u zichzelf verwonden. De kaarten bevatten bovendien chemicaliën die bij blootstelling giftig kunnen zijn.

4. Verpakking en opslag
Liefs’s dienen richting eindgebruikers individueel verpakt te worden. Bij tijdelijke opslag dienen de producten om en om te worden gestapeld, zodanig dat de elektronische onderdelen van de diverse kaarten niet tegen elkaar aan komen. Gebeurt dat wel, dan kunnen de magnetische velden elkaar ongunstig beïnvloeden waardoor de werking afneemt of video’s in extreme gevallen spontaan kunnen gaan afspelen. Tevens kunnen andere producten in de nabijheid van Liefs’s op soortgelijke manier ontregeld raken.

5. Garantie
De garantie op de werking van het scherm en de elektronica van de Liefs is 3 maanden ingaande op factuurdatum van de aanschaf, mits voldaan wordt aan alle voorwaarden in dit document. Er is geldt geen garantie op het drukwerk/omslag van de Liefs. De garantie is uitsluitend van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Derhalve zijn alle overige onvolkomenheden en schades uitgesloten, zoals bijvoorbeeld verkeerd gebruik, verkeerde instellingen of verkeerde installatie, het niet in acht nemen van de handleiding, alsmede externe factoren en normale slijtage. De garantie vervalt zodra wijzigingen of reparatiewerk aan het product worden uitgevoerd door derden die daartoe niet geautoriseerd zijn door Liefs. De beslissing over reparatie of vervanging van het product is exclusief aan Liefs voorbehouden. Door reparatie of vervanging wordt de garantieperiode niet verlengd. Andere kosten dan die van reparatie of vervanging vallen niet onder de garantie.

6. Drukwerk
Tussen twee verschillende drukwerkleveringen kunnen kleurafwijkingen optreden. Hetzelfde geldt voor leveringen met 5 dagen levertijd enerzijds en 14 dagen levertijd anderzijds. Dit heeft te maken met de verschillende drukwerktechnieken die voor de respectievelijke leveringen worden gebruikt. Eventuele claims met betrekking tot kleurafwijkingen kunnen zonder kleurproef niet in behandeling worden genomen.

7. Batterij
De batterij van elke Liefs heeft bij aflevering ruim voldoende capaciteit voor het meermaals afspelen van de videoboodschap. Bij leeg raken van de batterij kan deze worden opgeladen door aansluiting op een pc met behulp van de mee te bestellen kabel. Voor schade die is ontstaan door gebruik van andere dan de voorgeschreven kabels is Liefs niet aansprakelijk.

Gebruik geen beschadigde kabels of opladers, en laadt de batterij niet op in een vochtige omgeving. Dit kan in extreme gevallen een lichte elektrische schok veroorzaken.

Probeer de batterij van de Liefs nooit zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. Omdat Liefs’s in beginsel niet zijn vervaardigd voor hergebruik is opladen via een laptop in de regel ruim voldoende.

Omdat de batterij van Liefs’s bij langdurige opslag aan capaciteit zal verliezen, wordt aangeraden de producten binnen een redelijke termijn van uiterlijk 6 maanden te gebruiken.

8. Warmte
Langdurige blootstelling aan hoge of lage temperaturen kan de werking van de Liefs’s nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de producten tussen temperaturen van minimaal 8 en maximaal 32 graden worden gebruikt of bewaard.

9. Vocht
De elektronische delen van Liefs’s zijn niet waterbestendig. Wees dan ook voorzichtig met bijvoorbeeld drinken in de buurt van de producten. Ook wordt het langdurig gebruiken of bewaren van de producten in vochtige ruimtes afgeraden.

10. Afleiding
Open of gebruik Liefss niet tijdens handelingen waarbij u uw concentratie nodig hebt, zoals tijdens het autorijden. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden voor u en andere verkeersdeelnemers.

11. Kinderen
Houdt Liefs’s buiten bereik van (jonge) kinderen. Zij lopen bij onoordeelkundig gebruik dezelfde gevaren als hierboven beschreven. Bovendien lopen met name jonge kinderen gevaar op verstikking wanneer zijn onderdelen, inclusief papier van het drukwerk en verpakkingsmateriaal, in hun mond krijgen.

12. Inleveren na gebruik
Liefs’s dienen na gebruik c.q verzending, of na afloop van de levensduur, te worden behandeld als klein chemisch afval en bij de gemeente, of een milieustation, te worden ingeleverd. Afnemers dienen dit in voorkomend geval duidelijk aan hun klanten of doelgroep kenbaar te maken.